Tìm kiếm:  
InfoCentral- Chi tiết về khách hàng 

Contacts History:
Chức năng này sẽ trình bày tất cả các cuộc tiếp xúc với khách hàng cho dù đó là một cuộc gọi điện thọai, một cuộc thăm viếng để hỗ trợ, một cuộc thăm viếng để bán hàng, hay là để thu tiền...
List All Invoices:
Chức năng này liệt kê tất cả các hóa đơn đã được lập ra cho mỗi khách hàng và trình bày tình trạng trả tiền của từng khách hàng.
Other Details:
Chức năng này cho phép bạn ghi lại bất kỳ thông tin nào khác về khách hàng. Công ty TNHH Phần Mềm Hải Triều có thể thiết kế lại chức năng này để đáp ứng chính xác những thông tin mà bạn cần.
Quotations:
Chức năng này liệt kê tất cả các bảng báo giá được lập ra cho khách hàng, với tên người bán hàng và ngày lập. Tình hình của mỗi bảng báo giá cũng sẽ được lưu giữ ở đây.
Customer Categories:
Nhóm 4 chức năng đã được trình bày ở trên cho phép bạn phân loại khách hàng và các cuộc tiếp xúc của bạn, giúp cho nhân viên bán hàng và nhân viên tiếp thị tập trung vào một nhóm công ty đặc biệt nào đó hoặc một khu vực thị trường nào đó.
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.