Tìm kiếm:  
 
- Người ta dùng PGP key ring để giữ các keys (như vậy, bạn có thể sắp sếp các key PGP bằng cách sử dụng công cụ PGP Tools)
   - Với PGPMail, bạn có thể sử dụng bất cứ con số nào mà không bị giới hạn số chữ số để làm public keys hoặc private key pairs.
   - PGPMail cho phép bạn chỉ định "key groups". Một key group là một hoặc nhiều users cùng sử dụng chung một PGP key. Điều này rất lý tưởng cho một địa điểm, bởi vì chỉ cần một key, bất cứ thư của người nào tại địa điểm đó đều có thể được mã hóa.
   - PGPMail cũng cho phép bạn định ra những trường hợp ngoại lệ. Đó là những địa chỉ email không cần phải mã hóa, ngay cả khi những địa chỉ email này nằm trong một key group. Điều này rất có ích cho bạn khi bạn có những nhân viên làm việc ở xa (có thể đang sử dụng Web Mail) mà không có khả năng giải mã thư.
   - Để gởi đi một bức thư đã được mã hóa, nhân viên của bạn sẽ không bao giờ cần phải nhớ "câu mật khẩu" cũng như không cần phải tìm PGP keys.
   - Việc mã hóa / Giải mã được tiến hành tại mail server, và người sử dụng mail không thể nhìn thấy được điều này.
   - PGPMail có thể mã hóa tất cả các dạng thư, cho dù đó là dạng plain text, HTML hay email đính kèm.
   - PGPMail sử dụng công cụ Message Priority giúp cho người sử dụng có thể chỉ định thư nào cần phải được mã hóa. Điều này được tiến hành cụ thể như sau...
        - Ưu tiên ở cấp độ cao:có nghĩa là thư nhất thiết phải được mã hóa
        - Ưu tiên ở ấp độ vừa: có nghĩa là thư có thể cần được mã hóa
        - Ưu tiên ở cấp độ thấp: có nghĩa là thư không cần được mã hóa.
   - PGP Mail cho phép bạn gởi một thư cho nhiều users mà những users này có các PGP keys khác nhau. Điều này được biểu thị trong ví dụ dưới đây...
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.